Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Platnost všeobecných obchodních podmínek
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro postup při poradenském procesu a poskytování služeb (dále i „konzultací“) a upravují obecná práva a povinnosti mezi klienty (dále jen „klient“), a psycholožkami On-line psychologické poradny, kterými jsou Mgr. Ing. Mila Della Briotta a PhDr. Michala Škrábová, Ph.D. (dále jen „poradna“). Vztah mezi klientem a poradnou se řídí individuálně sjednanými podmínkami, Etickým kodexem psychologické profese, pravidly uvedenými na webové stránce https://www.onlinepsycholog.eu/ (dále jen „webová stránka“) a těmito VOP. Není-li některé ustanovení výslovně upraveno, postupuje se podle příslušných ustanovení právních předpisů. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální písemná ujednání mezi klientem a poradnou.
 3. Postup při sjednání poradenství

2.1. V případě zájmu o poradenství klient kontaktuje poradnu prostřednictvím objednacího formuláře na webové stránce, e-mailu info@onlinepsycholog.eu, e-mailů nebo telefonních čísel jednotlivých psycholožek nebo prostřednictvím jiného zveřejněného kontaktního údaje. Z nabídky služeb poradny nevzniká klientovi nárok na poskytnutí jím požadovaných služeb. Nabídka služeb je platná za podmínek uvedených na webové stránce, přičemž poradna si vyhrazuje právo měnit či upřesňovat konkrétní podmínky služeb.

2.2. Klient odesláním své poptávky či objednávky služeb potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a přijímá je jako nedílnou součást poradenského procesu.

2.3. Klient je povinen vyplnit údaje požadované v elektronickém objednacím formuláři či jiným způsobem, kterým poradenské služby poptává či je k tomuto způsobu vyzván.

2.4. Poradna ověří možnosti poskytnutí poradenských služeb klientovi a potvrdí klientovi možnost uskutečnění poradenského procesu. Poradna si vyhrazuje neomezené právo odmítnout objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

2.5. Vyskytnou-li se v nabídce, objednávce, nebo při potvrzení objednávky chyby, chyby v psaní či počtech, jiné chybné údaje či nesrovnalosti, poradna si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, které provede z vlastní iniciativy nebo na základě požadavku klienta.

 1. Cenové a platební podmínky

3.1. Celková cena za konzultaci nebo balíček více konzultací je stanovena na základě platného ceníku zveřejněného na webové stránce poradny.

3.2. Poradna má právo na změnu ceníků a úpravu cen. Poradna má právo poskytnout  poradenství se zvýhodněním a vytvářet zvýhodněné balíčky konzultací. V případě změny cen má klient právo vyčerpat již uhrazenou konzultaci nebo balíček konzultací za původní cenu, a to ve lhůtě jednoho roku od uhrazení konzultace nebo balíčku konzultací.

3.3. V případě stanoveného zvýhodnění (např. sleva pro studenty) má poradna právo na ověření rozhodných skutečností zakládajících právo na uplatnění slevy. Pokud právo na uplatnění slevy není poradnou uznáno, klient není oprávněn tuto slevu čerpat.

3.4. Klient je povinen uhradit celkovou cenu za konzultaci, která je součástí poradenství, vždy před uskutečněním této konzultace, a to nejméně 24 hodin před začátkem konzultace, jinak se konzultace automaticky ruší.

3.5. Ceny konzultací a balíčků konzultací jsou stanoveny v měnové jednotce EUR. Přepočet měny při úhradě z účtu vedeného v jiné měně než EUR probíhá podle kurzu ČNB. Na základě dohody poradny a klienta je možné stanovit a uhradit cenu konzultace v zákonné měnové jednotce České republiky – české koruně (Kč, CZK). Kurz pro přepočet měny je pro tento účel stanoven podle kurzu ČNB.

3.6. Cena služeb se hradí zpravidla prostřednictvím PayPal nebo platební kartou skrz platební bránu. Ve výjimečných odůvodněných případech odsouhlasených poradnou je poradna oprávněna umožnit klientovi úhradu ceny služeb bezhotovostním převodem na poradnou stanovený účet.

3.7. Uhrazením ceny služeb se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet poradny. Vzhledem k této skutečnosti je klient povinen provést úhradu ceny služeb s dostatečným předstihem.

3.8. Opakované nedodržení lhůty a podmínek úhrady ceny za služby klientem zakládá oprávnění poradny odmítnout poskytnout služby.

 1. Změna termínu nebo zrušení konzultace

4.1. Změnu termínu konzultace nebo zrušení konzultace ze strany klienta je možné provést nejpozději do 24 hodin před počátkem sjednané konzultace, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného klientem na info@onlinepsycholog.eu. Později uskutečněné pokusy o změnu termínu či zrušení konzultace již z organizačních důvodů nejsou možné a úhrada za konzultaci nemůže být jakkoli refundována či termín konzultace změněn na termín odlišný.

4.2. V případě vzniku okolností, které brání poskytnout klientovi služby ze strany poradny, například při zásahu tzv. vyšší moci, či při jiné objektivní nemožnosti poskytnout klientovi služby, je poradna povinna klienta bez zbytečného odkladu o této skutečnosti uvědomit a poskytnout mu náhradní termín konzultace. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takovou změnou poskytnutí služby svou objednávku zrušit a má právo na uhrazení ceny služeb zpět.

4.3. V případě technických problémů během konzultace je klient oprávněn nevyčerpanou část konzultace čerpat v náhradním termínu.

 1. Zrušení objednávky služeb klientem

5.1. Klient má právo při dodržení podmínek odstavce 4.1. těchto VOP před zahájením poskytování služeb svou objednávku zrušit. Při dodržení podmínek odstavce 4.1. těchto VOP je částka uhrazená klientem vrácena klientovi zpět, a to do 10 pracovních dnů od zrušení objednávky a sdělení údajů pro poukázání platby klientem. Zrušení objednávky služeb v rámci balíčku konzultací je možné.

 1. Práva a povinnosti klienta

6.1. Základními právy klienta je:

 • právo na poskytnutí objednaných a uhrazených služeb ve sjednaném rozsahu a za sjednaných podmínek
 • právo na poskytnutí informací týkajících se služeb nabízených a poskytovaných poradnou
 • právo na stanovení pravidel vzájemné spolupráce klienta a poradny
 • právo ve výjimečných případech změnit termín konzultace nebo zrušit čerpání služeb za podmínek uvedených v těchto VOP
 • právo na reklamaci závad poskytnutých služeb a vyřízení reklamace v souladu s těmito VOP a právními předpisy
 • právo na ochranu osobních údajů a veškerých dat týkajících se klienta, poradna je povinna chránit osobní a citlivé údaje klienta i po skončení poskytování služeb.

6.2. Základními povinnostmi klienta je:

 • poskytovat součinnost k uskutečnění konzultací, včetně zajištění technických podmínek pro realizaci konzultací
 • povinnost řádně objednat služby poradny, včasně sjednat termín konzultace a uhradit celkovou cenu služeb před poskytnutím služeb
 • povinnost čerpat služby ve sjednaném čase
 • při výjimečných případech potřeby změnit termín či zrušit čerpání služeb informovat poradnu včasně dle odstavce 4.1. těchto VOP
 • povinnost řídit se pravidly uvedenými na webové stránce poradny a těmito VOP
 • povinnost nenarušovat či neomezovat čerpání služeb ostatními klienty
 • povinnost klienta doplatit rozdíl v ceně, pokud klient čerpal služby nad rámec sjednaného rozsahu, a to neprodleně, nejpozději do 3 dnů od tohoto čerpání nad sjednaný rozsah.
 1. Pravidla poskytování služeb klientům

7.1. Druh konzultace, způsob konzultace a psycholožku poradny vybírá klient podle vlastní volby. Klient rovněž může využít odborné rady při volbě psycholožky a druhu konzultace.

7.2. Poskytování konzultací klientům probíhá v termínu a době sjednané na základě dohody klienta a poradny.

7.3. Konzultace jsou poskytovány prostřednictvím online aplikací Skype, Zoom, WhatsApp.

7.4. Klient bere na vědomí, že není oprávněn nahrávat poskytování poradenství (uskutečněné konzultace) a pořizovat z konzultací záznamy, včetně tzv. snímku obrazovky (screenshotu).

7.5. Poradna je při poskytování služeb vždy povinna v první řadě dbát zájmů klienta a účelu, kterého má být poskytováním služeb dosaženo.

7.6. Poradna je povinna plně chránit veškeré osobní, zejména citlivé, údaje klienta, a to v celém průběhu poskytování služeb i po skončení poskytování služeb.

 1. Reklamace 

8.1. Klient je oprávněn reklamovat u poradny kvalitu a rozsah poskytnutých služeb, případně další závady, pokud kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají sjednanému rozsahu, podmínkám a obvyklé kvalitě. Klient je povinen uplatnit případnou reklamaci ihned po zjištění závady, aby mohly být řádně zjištěny veškeré okolnosti a  mohla být zjednána náprava. Na pozdější či nedůvodné reklamace nelze brát zřetel.

8.2. Poradna se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a veškeré relevantní skutečnosti pro zjištění oprávněnosti reklamace.  V případě oprávněné reklamace je poradna povinna zabezpečit nápravu vadného stavu, odstranit závady či nedostatky  přiměřeně dané situaci či klientovi poskytnout slevu z dalších služeb nebo náhradní konzultaci. Poradna je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace s návrhem řešení či zamítnutím reklamace s řádným odůvodněním.

8.3. Pokud klient nevyužije z důvodů na své straně již uhrazené služby, a to ve lhůtě 2 let od úhrady služeb, nevzniká mu nárok na náhradu či vrácení uhrazené částky,  uhrazená částka však poradnou může být po uvážení všech okolností klientovi vrácena zpět.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí poradenského procesu a poskytování služeb poradnou.

9.2. Klient má povinnost se s VOP před sjednáním služeb mezi ním a poradnou seznámit. Poradna k tomuto zajišťuje podmínky, zejména prostřednictvím zveřejnění VOP na  webové stránce poradny.

9.3. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou písemného potvrzení a sdělení, dopisu, e-mailem nebo sms zprávou.

9.4. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu poradna doplňovat a měnit. V případě, že k takovéto změně dojde, bude nová verze VOP neprodleně umístěna na webové stránce poradny. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti uvedením data a okamžikem zveřejnění.

9.5. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné či neúčinné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

9.6. Změny a doplňky těchto VOP mohou být individuálně upraveny mezi poradnou a klientem výlučně písemnou formou.

9.7. V ostatních otázkách neupravených těmito VOP se klient a poradna zavazují řídit právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem, v účinném znění, dobrými mravy a zvyklostmi v oblasti poskytování služeb, a případné spory se klient a poradna zavazují řešit přednostně smírnou cestou. 

9.8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.